เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Chaloemchai Kositpipat

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
 • โรงเรียนบัวสลี
 • โรงเรียนดรุณศึกษา
 • จบจากโรงเรียนเพาะช่าง
 • จบคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2016ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จิตรกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • 2016ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลล้านนาครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • 2016ได้รับพระราชทานรางวัลศาสตรเมธี ปี 2558 สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจากมูลนิธิหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
 • 2015ได้รับรางวัล บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานสำเร็จดียิ่งด้านการส่งเสริม วัฒนธรรม และจริยธรรม “เนื่องในการจัดงาน 100 ปี ชาตะกาลหม่อมงามจิตต์ บูลฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
 • 2014ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 • 2013ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 2012ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
 • 2011ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554
 • 2004ได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์
 • 2004ได้รับรางวัลศิลปินคุณธรรมจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • 2004ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 2003ได้รับยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของวิทยาลัยเพาะช่าง
 • 2003ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • 2002ได้รับยกย่องให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • 1996ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เขียนภาพประกอบ บทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก และออกแบบเหรียญพระราชทานคณะแพทย์
 • 1994ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เพชรสยาม (สาขาจิตรกรรม) จากสถาบันราชภัฎจันทรเกษม
 • 1993ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณบุคคลตัวอย่างผู้สร้างเสริมงานวัฒนธรรมด้านจิตรกรรม จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 1989ได้รับทุนจากกงสุลเยอรมนีในซานฟรานซิสโก แสดงผลงานในอเมริกา
 • 1983ได้รับทุนจากทูตวัฒนธรรมเยอรมนี ไปศึกษาพุทธศิลป์ในประเทศพม่า
 • 1981ได้รับทุนจากโยฮันเนส ซุลทส์เทสมาร์ ของประเทศเยอรมนี
 • 1981ได้รับเชิญจากบริติชเคาน์ซิล ให้ไปดูงานศิลปะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับศิลปินอังกฤษ
 • 1980ได้รับทุนจากกลุ่มศิลปินร่วมสมัยของประเทศศรีลังกา
 • 1979รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 ของธนาคารกรุงเทพ
 • 1977รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3
 • 1977รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2006-2008ออกแบบควบคุมการก่อสร้างหอนาฬิกาให้กับเทศบาลเมืองเชียงราย โดยไม่คิดค่าจ้าง
 • 1985-1996ถวายงานเขียนภาพประกอบบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 1984เริ่มโครงการจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป โดยไม่คิดค่าจ้าง
 • 1980เป็นประธานก่อตั้งกลุ่ม ศิลปไทย 23 เพื่อต้านอิทธิพลศิลปะจากยุโรป อเมริกา
 • เริ่มดำเนินการออกแบบก่อสร้างอุโบสถ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของตนถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน