มานพ มีจำรัส

Manop Meejamrat

สาขา
ศิลปะการแสดง
การศึกษา
 • Ballet กับคณะครู Boishoi Bellet คณะ Grand Ballet Canada
 • Modern dance กับ Langara College ประเทศแคนาดา
 • Jazz dance กับคณะครูจาก Bob Fosse นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 • โขนพระ กับครูธีรยุทธ์ ยวงศรี
 • โขนยักษ์ กับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) ครูราฆพ โพธิเวศ
 • ศิลปะ ชวา บาหลี กับสถาบัน S.T.S.I ประเทศอินโดนีเซีย
 • Butoh กับอาจารย์คัสสุระ คัง
 • ร้องเพลงกับครูดุษฎี พนมยงค์
 • การแสดงและกำกับการแสดงกับภัทราวดี มีชูธน
 • กำกับลีลากับ Langara College ประเทศแคนาดา
 • Scenography กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2005ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • 1997รางวัลศิลปินแห่งละครเวที Excellent Award ภัทราวดีเธียเตอร์
ผลงานที่ผ่านมา
 • 2017พิมายปุระ The Musical ตอนปาจิต อรพิม
 • 2017สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา...สู่งานศิลป์
 • 20171:70 พระราชา กาลเวลา ประชาชน
 • 2015กงรักพรหมทัต เดอะมิวสิคัล
 • 2013มหาชาติ มหาบุรุษ ละครเพลงแห่งการดับทุกข์อันยิ่งใหญ่
 • 2012พุทธะ ราชะ The Musical
 • 2011Trap
 • 2006สร้างการแสดงเดี่ยว วันทอง โดยการนําวิชา acobat มาผสมผสานกับนาฏศิลป์และ การนําเสนอการรายวรรณคดีไทย ในรูปแบบของงานร่วมสมัย
 • 2004-2005ร่ายพระไตรปิฎก 5 สุริยุปราคา (สร้างสรรค์และกํากับการแสดง)
 • 2004ละครเวทีเรื่อง “คม” ออกอากาศทางช่อง ๓ รับบทเป็น “เมี่ยง”
 • 2001-2002ละครเพลง เรื่อง เติมรักให้เต็มรุ่ง กับ นักแสดงบกพร่องทางร่างกาย
 • 2001ร่ายพระไตรปิฏก ๒ ปฏิจจสมุปบาท
 • 2000ละครชาตรีร่วมสมัย เรื่อง พจมาร
 • 2000ละครเพลง เรื่องรุ่งหลังฝน
 • 1998ร่ายพระไตรปิฎก 1 (เป็นผู้กํากับการแสดง)
 • 1997โขนรามเกียรติเรื่อง สหัสสะเดชะ แสดงเป็นอินทรชิตและมูลพลัม
 • 1996กล่องข้าวน้อย กํากับโดย คัสสุระคง
 • 1995เงาะป่า
 • 1994Rock Opera อิเหนาจรกา
 • 1993จุรี In Concert
 • 1992นิทานข้างวัด สิงหไกภพ