สาครินทร์ เครืออ่อน

Sakarin Krue-On

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: Sakarin Krue -On
การศึกษา
  • มัธยมศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  • ปวช. โรงเรียนเพาะช่างเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2009รางวััลศิลปินศิลปาธร ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์
  • 2000ได้รับรางวัลศิลปินดีเด่น สาขาทัศนศิลป์ ประเภทจิตรกรรม ด้านศิลปไทยและศิลปะร่วมสมัยประจำปี 2543
  • รางวัลเหรียญทองแดง ในงานศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 12 โดยธนาคารกรุงเทพ
ผลงานที่ผ่านมา
    -