สุริยะ อัมพันศิริรัตน์

Suriya Umpansiriratana

สาขา
สถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์086-337-4877, 081-616-5197
การศึกษา
 • 2537จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2549-2555ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจําปีการศึกษา 2549-2555
รางวัลที่เคยได้รับ
 • 2014ได้รับรางวัล ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลสถาปัตยกรรม
 • 2014รางวัลสถาปนิกดีเด่น ด้านวิชาชีพ ประจําปี 2557 ในวาระครบรอบ 80 ปี สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2013Golden Emerging Architecture Award (2013) : Architecture + Design & Cera Awards ครั้งที่ 10 (อินเดีย) รางวัลผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • 2012คนไทยคนแรกที่ได้ Global Award For Sustainable Architecture 2012, France : Locus Foundation under the Patronage of UNESCO
 • 2012Global Award For Sustainable Architecture (2012) Locus Foundation under the Patronage of UNESCO (ฝรั่งเศส) Global Award For Sustainable Architecture
 • 2011ได้รับรางวัล Highly Commended honorable Mentions จากงาน AR Awards for Emerging Architecture ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น
 • 2010ได้รับรางวัล TIDA Awards 2010 Winner Price สาขาสถาบันร่วมสมัยของสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
 • 2008ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล New Trends of Architecture in EUROF and ASIA-PACIFIC 2008-2010 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว
 • 2008New Trends for Emerging Architecture EUROPE and ASIA PACIFIC 2008 - 2010 (ญี่ปุ่น) Commissioners : Sir Peter Cook (Europe) & Toyo Ito (Asia - Pacific) New Trends for Emerging Architecture EUROPE and ASIA - PACIFIC 2008 - 2010 (Japan)
 • -รางวัลเหรียญทอง สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจําปี 2557 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ -WA AWARDS WINNER/7th CYCLE 20 + 10 X World Architecture Community (สหรัฐอเมริกา) -WA AWARDS WINNER/ 8th CYCLE 20 + 10 X World Architecture Community ด้าน Concept (สหรัฐอเมริกา) -AR Awards for Emerging Architecture Awards (2010) : Highly Commended (The architectural review) (อังกฤษ) -AR Awards for Emerging architecture (2006) : Highly Commended (The architectural review) (อังกฤษ)
 • รางวัลเหรียญเงิน สถาปัตยกรรมสมควรเผยแพร่ฯ ประจําปี 2557 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลเหรียญทอง สถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทอาคารประหยัดพลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อมอาคาร ปี 2551 - ASA Green Awards ประจําปี 2552 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน
 • - รางวัลเหรียญเงิน สถาปัตยกรรมสมควรเผยแพร่ฯ ประจําปี 2553 โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ -WA AWARDS WINNER / 6th CYCLE 20 + 10 X World Architecture Community (สหรัฐอเมริกา)
ผลงานที่ผ่านมา
 • อาคารพิพิธภัณฑ์ วัดเขาพุทธโคดม
 • อาคารกุฏิหมู่ (Wall Monk Cells) วัดพุทธโคดม
 • กุฏิวงกลม (Circle Monk Cells)
 • อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมหญิงวัดป่าวชิรบรรพต
 • Oui J’aime
 • อาคารเรียนพระสงฆ์ (พระปุณณมันตานี-บุตรมหาเถระ) วัดเซาพุทธโคดม จ.ชลบุรี
 • หอไตร วัดป่าวชิรบรรพต
 • NO SUNRISE NO SUNSET PAVILION (พระอาทิตย์ไม่ขึ้น พระอาทิตย์ไม่ตก)THAILAND BIENNALE, KRABI 2018 EDGE OF THE WONDERLAND จ.กระบี่
 • TINY MUSEUM วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร
 • บ้าน พอดี พอดี
 • โรงเรียน พอดี พอดี โรงเรียน อบต.พาน จ.เชียงราย
 • Mac And Ham สุขุมวิท 49/17 กรุงเทพมหานคร