คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

นายธีรวิทย์ กลิ่นจุ้ย

MR.TEERAWIT KLINJUI

สาขา
ดนตรี
เกี่ยวกับศิลปิน
เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2539 ณ จังหวัดเชียงราย มีความนใจศึกษาด้านดนตรีไทยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา โดยเริ่มหัดดนตรีปี่พาทย์ก่อน และหัดเครื่องสานเป็นลำดับถัดมากับครูดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายท่าน อาทิ ครูเบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ (ศิลปินแห่งชาติ) ครูจักรี มงคล เป็นต้น นอกจากการแสวงหาความรู้ในทางดนตรีไทยแล้ว ยังมีความชื่นชอบและโอกาสได้ศึกษาดนตรีจากหลายวัฒนธรรมทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ ดนตรีชวา ดนตรีกะเหรี่ยง ดนตรีมลายู ดนตรีจีน เป็นต้น ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชาดนตรีไทย ณ โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
วันเกิด4 สิงหาคม 1996
อีเมล[email protected]
การศึกษา
  • มัธยมศึกษาโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตศึกษา (กศ.บ.) สาขาดนตรีศึกษา (Music Education) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปัจจุบัน (2565)กำลังศึกษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (Music Education) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2019ชนะเลิศการประกวดดนตรีจากแอพพลิเคชั่น ระดับนานาชาติ (ASEAN) ประเภทประชาชนทั่วไป
  • - รางวัลนิสิตดีเด่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ (ปี 2019)
ผลงานที่ผ่านมา
  • การประพันธ์เพลงระบำทวารวดีวงละคร