ITA

หน้าหลัก > ITA

เรียงตาม

ITA ปี 2567

O4 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

• แบบวัด EIT ของหน่วยงาน

O6 Q&A

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

• แผนการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

• ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

• ผลการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

• คู่มือการเขียนโครงการเพื่อประกอบคำของบประมาณ

• คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ

• คู่มือความรู้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

• คู่มือกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

• คู่มือการใช้หอศิลป์ร่วมสมัย

• คู่มือการสมัครคัดเลือกศิลปินศิลปาธร

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 E-Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงาน

• ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงาน

• • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ของหน่วยงาน ในปี 2567

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แผนบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

• ผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

• ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

• ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมง

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• คู่มือและแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

• ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

• ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนรวมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

• ผลการดำเนินกิจกรรม

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

• รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

• รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

• การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นสินบนของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

• ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

O32 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

• แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

• รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• ผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน