Facebook Logo

ITA

หน้าหลัก > ITA

เรียงตาม

ITA ปี 2567

O4 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

O6 Q&A

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 E-Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน