คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

กรกฎ ใจรักษ์

Korakot Jairak

สาขา
ทัศนศิลป์
การศึกษา
  • 2545ปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 2549ปริญญาโท สาขา Media Arts and Design คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2551ปริญญาโท Animation and design obtained merit award university of Sunderland, UK
  • 2560ปริญญาเอก สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาเชียงใหม่
รางวัลที่เคยได้รับ
    -
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2017Theater of Surveillance