คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ทำเนียบศิลปิน

บุญช่วย เกิดรี

Boonchuey Kerdree

สาขา
ทัศนศิลป์
โซเชียลมีเดียFACEBOOK: boonchuey picme
การศึกษา
  • 2543สำเร็จการศึกษาระดับศิลปบัณฑิต ภาควิชาววิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • 2549สำเร็จการศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลที่เคยได้รับ
  • 2006ทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  • 2005รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
  • 2005รางวัลพิเศษ นิทรรศการ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบา ครั้งที่ 17
  • 2004ทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานที่ผ่านมา
  • 2020ร่วมมือ
  • 2004Blurred picture No.1
  • 2003Hair