เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรต้นแบบระดับชาติและนานาชาติ
ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2) ส่งเสริม และสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม

3) บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนและ สร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลย และนวัตกรรม
มาสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการองค์กร

5) ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดองค์ความรู้ เชิงนวัตกรรมทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่
การสร้างคุณค่า ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรต้นแบบระดับชาติและนานาชาติ
ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1) ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

2) ส่งเสริม และสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม

3) บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนและ สร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลย และนวัตกรรม
มาสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการองค์กร

5) ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกิดองค์ความรู้ เชิงนวัตกรรมทางสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สู่การสร้าง มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่
การสร้างคุณค่า ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นองค์กรต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย