เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

“เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลป วัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป”

“นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

“เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงาน ที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน”

“เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้สอดคล้องกับสังคมไทย”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

“เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลป วัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป”

“นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้า และบริการ”

ประเด็นยุทธศาสตร์

“เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงาน ที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน”

“เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้สอดคล้องกับสังคมไทย”