คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุคคลองค์กรดีเด่น ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่  

11/01/62

 นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับสังคมและประเทศชาติ         

โดยบุคคลหรือองค์กรดีเด่น จะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ ๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งแบ่งการคัดเลือกออกเป็น ๔ ประเภท คือ ๑.ประเภทเด็กและเยาวชนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๒.ประเภทบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ๓.ประเภทองค์กรหรือกลุ่มบุคคลส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับชุมชน/ท้องถิ่น ๔.ประเภทองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระดับประเทศ         

โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครและส่งผลงาน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ http://is.gd/3g9WVb และสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ต่อ ๑๓๒๗-๘ โทรสาร ๐ ๒ ๖๔๕ ๓๐๕๒ ตามวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ