คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมจัดการประชุมกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง) เป็นประธานการประชุมกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง) นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ภายใต้สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุก การขยายกลุ่มเป้าหมาย และการต่อยอดงานวัฒนธรรมไปสู่กลุ่มเป้าหมายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม และประเทศต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ