Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมและผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง ทรงทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ภายในงานมีกิจกรรมด้านศาสนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในยามค่ำคืน นิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ ตลาดย้อนยุค ตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลาดอาหารไทย อาหารถิ่น และชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ เป็นต้น

แชร์