Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและรับรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ