Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok รณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตรศิลป์(ทัศน์ศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาหารือหลักเกณฑ์วิธีการประกวด และการตัดสินผลงานการประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แชร์