คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ๔ ภาค ได้แก่ ภาคใต้ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา” วันที่ ๒๗ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาคเหนือ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “ร่วมใจเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วันที่ ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาคกลางและภาคตะวันออก งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “ศาสตร์ศิลป์ตระการตา เลอค่ามรดกวัฒนธรรม” วันที่ ๒๒ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “เศรษฐกิจวัฒนธรรมอีสานสร้างสรรค์” วันที่ ๕ – ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนเมืองทองและถนนจอมพล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานแต่ละภูมิภาคมีกิจกรรม เช่น การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การแสดงดนตรี นิทรรศการและการเสวนาวิชาการ การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) เป็นต้น

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ