คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ฯ จัดทำพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. …. (พ.ร.บ. THACCA) และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. ดังกล่าว

ในการนี้มี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ