คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานและจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ให้กับบุคลากรผู้เข้ารับมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานและจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” ให้กับบุคลากรผู้เข้ารับมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรม ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องออดิทอเรียม ๕ หอศิลป์แห่งชาติ

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกสาธารณะ ปลูกฝังจิตใจให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ตามพระบรมราโชบายที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

แชร์