คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงสร้างขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับการประเมินองค์กรคุณธรรม จำนวน ๖๑ องค์กร ประกอบด้วย ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๔ องค์กร ระดับองค์กรพัฒนาคุณธรรม จำนวน ๔ องค์กร และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จำนวน ๕๓ องค์กร

ทั้งนี้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบระดับกรม และระดับกอง ๔ หน่วยงานได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์เครือข่ายสัมพันธุ์และแหล่งทุน สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และศูนย์หอศิลป์

แชร์