Facebook Logo

กระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับแขกผู้เกียรติและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๑ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๑ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารเข้าร่วม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดี อาทิ หัวหน้าส่วนราชการและองค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

แชร์