คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

กสม. ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้ – 16 กันยายน 2562

วันที่  

28/08/62

 เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

1. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก

1.1 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
1) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
2) มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นเป็นรูปธรรม อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชน จนสามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
3) มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม
4) มีการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน
ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิสมัครหรือได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. ประเภทรางวัลและรางวัลที่ได้รับ 
บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 7 รางวัล โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็น 7 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ด้านที่ 2  สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
ด้านที่ 3  สิทธิเด็ก
ด้านที่ 4  การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ
ด้านที่ 5  การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล
ด้านที่ 6  การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ด้านที่ 7  สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย
     หมายเหตุ  รางวัลแต่ละด้านสามารถเสนอชื่อได้ทั้งบุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน

3. กำหนดการและวิธีการเสนอชื่อ
3.1 ยื่นใบสมัครและรับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562
3.2 จัดส่งใบสมัครและแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1) ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ
2) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (สมัคร/เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่น)
3) ส่งทางอีเมล [email protected]  ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
1. เอกสารประชาสัมพันธ์ (คลิกที่นี่)
2. ใบสมัคร (คลิกที่นี่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2141 3930, 0 2141 3931

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ