คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้ให้การส่งเสริมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,100,000 บาท ทั่วทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 โครงการ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกว่า 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ยังคงมีความมุ่งมั่นในการเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยโดยมุ่งส่งเสริมโครงการตาม 4 แนวทางอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ/หรือนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ 3) สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยกระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคมและชุมชน 4) ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แชร์