คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ของจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเรือนหงส์ โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอ ๑๘ อำเภอ นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงราย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคการศึกษา-มหาวิทยาลัย และสื่อมวลทุกสื่อเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลาจัดงาน ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคสื่อสารมวลชนที่จะสนับสนุนการเผยแพร่ข่าว ประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

แชร์