Facebook Logo

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำและทบทวน แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2564) ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำและทบทวน แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2564) ครั้งที่ 2 /2563 โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะกรรมการ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ