การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุน ในโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ พร้อมด้วยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายปัญญา วิจินธนสาร ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธ์ุ และนางสาวศิริพรรณ ทองเจิม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องประชุมสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์