Facebook Logo

การประชุมปิดการตรวจสอบประจำปี 2564 โดยคณะทำงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบประจำปี 2564 โดยคณะทำงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าพบและหาหรือกับคณะผู้บริหารสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกองทุนส่งเสริมศิลปร่วมสมัย เพื่อรับฟังคำชี้แจงพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการตรวจสอบงบการเงิน และพัสดุอย่างถูกต้อง รัดกุมตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย การรณรงค์รวมพลังป้องกันภัยทุจริต ด้วยการส่งเสริมหลักคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสาให้แก่ข้าราชการทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์