การประชุมพิจารณาบทเพลงทั้ง 5 บทเพลง ในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาดนตรี)

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมประชุมในฐานะกรรมการ ร่วมพิจารณาบทเพลงทั้ง 5บทเพลง ในโครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก (สาขาดนตรี) โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมเฟโรซีฟิลฮาร์โมนิก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมครูดนตรี สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์