คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมหารือการจัดพิธีถวายสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” พิธีเปิดโครงการการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale, Korat 2021)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือการจัดพิธีถวายสัญลักษณ์ “สิริศิลปิน” พิธีเปิดโครงการการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale, Korat 2021) และการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” การแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติ (Indoor) และผลงานประติมากรรม โดยมีคณะผู้บริหารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 3 ผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 8 ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ทั้งนี้โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และพิธีเปิดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะนําพระปรีชา สามารถด้านศิลปะและงานฝีพระหัตถ์มาสร้างประโยชน์และบําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้แก่ประชาชนเสมอมา รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นที่ประจักษ์สืบไป

แชร์