คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

หอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งในช่วงเช้า นายปัญญา วิจินธนสารศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และรศ.วิรัญญา ดวงรัตน์ อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากรนำชมนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จ.นครราชสีมา และในช่วงบ่าย มีกิจกรรมการบรรยายความหมาย แรงบันดาลพระทัยในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพขององค์ “สิริศิลปิน” ที่จัดแสดงอยู่ภายในหอศิลป์พิมานทิพย์ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศิลปะร่วมสมัย 4สาขา ได้แก่ ศ.ดร ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ (สาขาทัศนศิลป์). อ.สมเถา สุจริตกุล (สาขาดนตรี). อ.นิมิตร พิพิธกุล (สาขาการออกแบบ) และ นายชัยจักร ทวยุทธานนท์ (สาขาวรรณศิลป์) ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ มีคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชนที่แต่งตั้งโดยกระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกอบด้วย ผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย รวมทั้งคณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจด้านศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมกว่า 200 คนต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ