คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project – based Coaching โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ 1

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรยังคงเดินหน้าจัดการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ Project – based Coaching โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ 1 อย่างต่อเนี่อง เป็นครั้งที่ 5 ในครั้งนี้ได้ Coaching ด้วยการเสริมสร้างแนวคิดเชิงออกแบบแก่บุคลากรด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศ ในการค้นหาอัตลักษณ์ร่วมในภูมิภาค เพื่อมาสร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แชร์