Facebook Logo

การพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 5 (the 5th Bangkok Art Festival) ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/63

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรมในโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ
ครั้งที่ 5 (the 5th Bangkok Art Festival) ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/63 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์