คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หน้ากากยักษ์ต้นแบบ ณ เทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หน้ากากยักษ์ต้นแบบ
ณ เทศบาลตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอันเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ในปีต่อไป และยังเป็นการสร้างเครือข่ายของศิลปินและชุมชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แชร์