Facebook Logo

การอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๓​ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑ ในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม​ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

แชร์