Facebook Logo

กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดบึงกาฬ

วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายให้นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดและรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมด้วย

การอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากร ได้แก่ นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจ บรรยายหัวข้อความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และดร.เชิดชัย หมื่นภักดีพร้อมคณะ บรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ที่เน้นการกระตุ้นชุมชนให้เกิดแนวคิดในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชน มาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้แก่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

แชร์