กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากผีตาโขน ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดเลย 20/12/19

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ได้เข้าร่วมชมการแสดงชุด ตำนานผีตาโขน จากโรงเรียนศรีสองรักวิทยา และกิจกรรม Party with Phitakhon ณ วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พร้อมพบปะเครือข่ายศิลปินในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากผีตาโขน ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดเลย โดยตลอดทั้งวันคณะผู้เข้าร่วมโครงการมีกิจกรรมฯ ในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดังต่อไปนี้
– เดินทางไปนมัสการพระธาตุศรีสองรัก พร้อมรับฟังการบรรยาย “ความสำคัญของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” โดยเจ้าพ่อกวน (ดร.ถาวร เชื้อบุญมี) และเจ้าแม่นางเทียม
– ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ณ วัดโพนชัย บ้านเดิ่น และวัดศรีภูมิ บ้านนาหอ
– ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน Knowledge Sharing ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียง
– รับฟังการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ แสงแก้ว ภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

แชร์