Facebook Logo

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี ครั้งที่ 2

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี ครั้งที่ ๒

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ ๒ อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑

แชร์