Facebook Logo

คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (รายการชนช้างกราฟิกซีซั่น 9) ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2567 เพื่อสำรวจข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการ

นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ผู้อำนวยการกองส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ 2557 รศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ภาควิชาการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาครีเอทีฟกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลย์ศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบนิเทศน์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการออกแบบอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในจังหวัดภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2567 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน อ.เมือง จ.น่าน

ทั้งนี้คณะกรรมการ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แผ่นทอง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษและนางชญากานต์ เพชรสุทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลจากทั้ง 5 ชุมชนของจังหวัดน่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (รายการชนช้างกราฟิกซีซั่น 9ได้แก่ โฮงเจ้าฟองคำ อำเภอเมือง ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง อำเภอสันติสุข ชุมชนบ้านพรหม อำเภอแม่จริม ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา และชุมชนบ้านหนองเต่าแช่แห้ง เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบจำนวน 5 ชุมชน โดยจะนำนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 5 ทีมสุดท้าย ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในมิติต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญางานช่างฝีมือท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของทั้ง 5 ชุมชน เพื่อนำมาใช้ในประกอบแนวคิดในการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการจัดทำตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้ชุมชนสามารถนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนำรายได้สู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

แชร์