งานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผงานด้านศิลปวัฒนธรรมระดับโลก โดยมี (นายปรารพ เหล่าวานิช) เลขานุการรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม (นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร) อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน ทำหน้าที่ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมคณะผู้จัดงานร่วมชมการแสดง วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และสถาบัน The commonwealth Society of Teachers of Dancing และการแสดงเมดเล่ย์รวมการแสดงที่โดดเด่นที่ได้รับรางวัลจาก Asia Pacific Dance Competition 2017 ครั้งที่ ๑๙ จาก The commonwealth Society of Teachers of Dancing ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ