Facebook Logo

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ในรอบที่ 3 ครั้งที่ 3)

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม โดย หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ในรอบที่ 3 ครั้งที่ 3) ภายในหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยของสำนักงาน ห้องออดิทอเรียม ห้องสมุดและพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปร่วมสมัย ประมาณ 5,300 ตารางเมตร

ทั้งนี้การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตลอดจนผู้มาใช้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยที่ผ่านมาแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ดำเนินการฉีดพ่นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มาใช้บริการ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยการสแกนวัดอุณหภูมิ ณ จุดตรวจทางเข้าและออกอาคาร พร้อมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้าชมนิทรรศการ และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอกกอฮอล์ซึ่งติดตั้งไว้ตามจุดบริการต่างๆ ก่อนเข้าออกอาคารทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านโดยทั่วกัน

แชร์