คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

“ตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข” สู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรม ตลาดวัฒนธรรม สร้างสุข โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย ชิม ช้อป อาหารอร่อย ทั้งอาหารคาวหวาน ของใช้นานาชนิดจากร้านค้าผู้บริหาร การประกวดเต้นประกอบเพลง และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกมากมาย

กิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ให้มีความสุขในด้านต่างๆ เป็นองค์กรแห่งความสุข ๘ ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ๑. Happy Body รักสุขภาพ ๒. Happy Heart รักการแบ่งปัน ๓. Happy Society รักองค์กร ๔. Happy Relax รัก (ษา) สมดุลชีวิต ๕. Happy Brain รักการเรียนรู้ ๖. Happy Soul รักในความดี ๗. Happy Family รักครอบครัว และ ๘. Happy Money รักการออม นำสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

แชร์