Facebook Logo

นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรม ในโครงการเทศการศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (the 4th Bangkok Art Festival)

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์(ทัศนศิลป์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดกิจกรรม ในโครงการเทศการศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 4 (the 4th Bangkok Art Festival) ณ ห้องประชุมชั้น 3 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์