คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นิทรรศการและร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes”

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ชุมทางร้อยไทย Behind the Scenes” เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการออกแบบเพื่อชุมชน และการออกแบบโดยใช้ต้นทุนทาง
วัฒนธรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
โดย นายไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร นางสาว สุวพัชร โสวภาค ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ และทีมงานเซียมไล้ ณ ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ทั้งนี้การเสวนาเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการชุมทางร้อยไทยซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ