คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

นโยบายการดำเนินงานการทบทวน/จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2561 – 2565)

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานการทบทวน/จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2561 – 2565) และแนวทางการหารือสรุปข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2561 – 2565) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ