น.ส. สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงามวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Competition) ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น – 15.00 น น.ส. สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงามวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดการออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Design Competition) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 8 ห้อง 1 ณ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้สนับสนุนการจัดการประกวดครั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของการออกแบบในระดับเยาวชนสู่มืออาชีพ
โดยมี
– บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น
– คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงาน
#ocac #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย https://www.ocac.go.th/

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ