คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยากาศการมายื่นเอกสารเพื่อทำข้อตกลง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการทำงานศิลปะจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม บรรยากาศการมายื่นเอกสารเพื่อทำข้อตกลง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมการทำงานศิลปะจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยมีศิลปินและกลุ่มเครือข่ายฯ ที่ผ่านการพิจารณาเข้ามาติดต่อทำข้อตกลงในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 17 โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้เปิดรับโครงการฯเพื่อขอรับการส่งเสริมฯ ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีโครงการต่างๆยื่นเสนอเพื่อขอรับการส่งเสริมจำนวนทั้งสิ้น 337 โครงการได้รับการพิจารณาอนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ แบ่งเป็น “3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 สร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฯ “26 โครงการ” แนวทางที่ 2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายฯ “10 โครงการ” แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทย ในต่างประเทศฯ “7 โครงการ”

แชร์