คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

บรรยายเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ณ จังหวัดคางาวะและประเทศไทย การส่งศิลปินไทยเข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Setouchi Triennale 2019

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 ในการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จ.คางาวะ ประเทศญี่ปุ่น
นายกฤษศญพงศ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ และคณะข้าราชการ ได้ประชุมหารือกับ Mr. Hamada Keizo ผู้ว่าราชการจังหวัดคางาวะ และ Mr. Furamu Kitakawa, Director General of Setouchi Triennale และคณะผู้บริหารด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด โดยมีประเด็นในการหารือ ได้แก่ การพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยโดยการจัดบรรยายเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนการจัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่น ณ จังหวัดคางาวะและประเทศไทย การส่งศิลปินไทยเข้าร่วมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Setouchi Triennale 2019 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนศิลปินญี่ปุ่นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในโครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018 และการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับองค์กรศิลปะต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว
ทั้งนี้ Mr. Hamada Keizo ผู้ว่าราชการจังหวัดคางาวะ และ Mr. Furamu Kitakawa, Director General of Setouchi Triennale ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อผลักดันโครงการเมืองศิลปะ และการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ในด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นนโนบายการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และคนในชุมชน การนำศิลปะเข้าสู่วิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อสร้างประโยชน์ เพิ่มรายได้ และพัฒนาพื้นที่ทางศิลปะของชุมชน รวมถึงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดในมิติของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

แชร์