ประกาศผลการคัดเลือกธุรกิจบริการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ Service Design จังหวัดระยอง

วันที่  

25/02/67

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการคัดเลือกธุรกิจบริการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์
ได้แก่ “หลานเอก คอฟฟี่เฮาส์ – Laan Ek Coffeehouse”

โดยเป็นธุรกิจบริการที่มีแนวทางในการเขียนแผนธุรกิจที่ดึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพื้นที่ออกมาได้มากที่สุด มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในแง่ของการสร้างประสบการณ์ที่ดีในด้านการบริการ ความสะดวกรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการตัดสินใจใช้รวมถึงการซื้อบริการ มีโอกาสในการสร้างรายได้และสร้างกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น สามารถถอดบทเรียนให้กับผู้ประกอบการอื่น ๆ ได้ รวมถึงเป็นธุรกิจบริการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ อีกทั้งยังมีสถานที่ และมีความพร้อมที่สามารถดำเนินงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ