Facebook Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่  

31/03/65

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ