คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2567 – 2570) และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานการประชุมการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรม ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2567 – 2570) และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐาน ทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์