คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ประชุมภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมมือขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมี นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นประธาน ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางการผลักดันเมืองที่มีศักยภาพในประเทศไทย ให้สามารถร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก รวมทั้งหารือแนวทางจัดทำคู่มือแนวทางหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ทั้งนี้ สศร. ถือเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และมีการดำเนินโครงการที่สนับสนุนเมืองสร้างสรรค์ให้นำเอาอัตลักษณ์ชุมชน ไปพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สศร. ยังได้ส่งโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ (สุโขทัย) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากยูเนสโก ภายใต้ Participation Programme 2020-2021 และได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนนำเอาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ