คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ กระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

แชร์